Dostęp do Informacji Publicznej

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018r., poz. 1330 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 1 ust 1 w/w ustawy każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie.

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu z zastrzeżeniem ograniczeń określonych ustawą.

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:

  1. uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego;
  2.  wglądu do dokumentów urzędowych;
  3. dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

 Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

  • ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
  • udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,
  • wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnie dostępnych, bądź też przez zainstalowanie w tych miejscach urządzeń umożliwiających zapoznanie się z tą informacją.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Mazur Jacek
(2017-05-18 14:12:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Mazur Jacek
(2019-07-26 08:51:37)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki