Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych

Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, podmioty, które udostępniają lub przekazują te informacje, warunki ponownego wykorzystywania oraz zasady ustalania opłat za ponowne wykorzystywanie określa  ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1243 z późn. zm.).

 

Zgodnie z art. 2 w/w ustawy przez:

  • informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotów, o których mowa w art. 3 ustawy.
  • ponowne wykorzystanie informacji publicznych należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „użytkownikami”, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju, zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy, jako jednostka sektora finansów publicznych jest podmiotem zobowiązanym do udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania.

 

Prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, będących w posiadaniu PUP w Biłgoraju, realizowane jest poprzez:

  • udostępnienie w systemie teleinformatycznym, a w szczególności na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PUP w Biłgoraju lub w inny sposób; 
  • przekazanie na wniosek o ponowne wykorzystywanie.

Złożenie wniosku:

Przekazanie informacji publicznej w celu jej ponownego przetworzenia następuje na wniosek w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie. Wniosek wnosi się w postaci: 

  • papierowej na adres:

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju

Ul. Bohaterów Monte Cassino 38

23 – 400 Biłgoraju

Warunki ponownego wykorzystywania:

Warunkiem ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego zamieszczonych na stronach internetowych PUP oraz udostępnionych na wniosek jest obowiązek poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od PUP w Biłgoraju oraz obowiązek poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

W przypadku przekazywania żądanych informacji na wniosek, mogą zostać określone dodatkowe warunki, m. in. związane z prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. Urząd określa warunki udostępniania informacji w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy. 

Zasady odpowiedzialności PUP w Biłgoraju: 

  1. Urząd ponosi odpowiedzialność za przekazywane informacje i ich aktualność jedynie w pierwotnej formie i wg stanu na dzień jej udostępnienia.
  2. Urząd nie ponosi odpowiedzialności za:
  • treści informacji powstałej w wyniku przetworzenia uzyskanej informacji,
  • ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny,
  • wykorzystywanie informacji będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące PUP w Biłgoraju. 

Opłaty za ponowne wykorzystywanie:

Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie.

Jeżeli jednak przygotowanie lub przekazanie informacji wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, z uwagi na sposób lub formę wskazane we wniosku, PUP może nałożyć opłatę. Ustalenie wysokości takiej opłaty następuje zgodnie z art. 17 ust. 2 w/w ustawy, indywidualnie dla wniosku, uwzględniając w szczególności takie czynniki jak koszty materiałów koniecznych do sporządzenia wydruków lub kserokopii oraz koszty elektronicznych nośników danych.

W przypadku nałożenia opłaty PUP przedstawia wnioskodawcy ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie informacji.

Prawo do sprzeciwu:

Wnioskodawcy, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informacje o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, przysługuje prawo sprzeciwu z powodu naruszenia przepisów ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Sprzeciw można złożyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty. Złożenie sprzeciwu skutkuje wydaniem decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie:

W zakresie nieuregulowanym ustawą o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego do decyzji o odmowie przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektor publicznego oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).  Zgodnie z art. 127 KPA od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji. Właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji publicznej wyższego stopnia. Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Wytworzył:
(2017-05-18)
Udostępnił:
Mazur Jacek
(2017-05-18 14:16:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Mazur Jacek
(2019-07-26 08:52:58)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki